Dokonalý přehled

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami podnikatele Ladislava Liščáka stanovenými pro používání OSVČ systému. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je podnikatel Ladislav Liščák, se sídlem Čujkovova 50, 700 30 Ostrava, zapsán do živnostenského rejstříku MÚ Ostrava, IČ: 87282135 (dále jen poskytovatel).

1.2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen uživatel).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace OSVČ systém, dostupné z adresy www.osvcsystem.cz.

1.4. Licence je nevýhradní licencí k užívání aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Aplikací se rozumí webová aplikace OSVČ systém pro správu a tisk faktur.

1.6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře).

1.7. Přijetím nabídky je aktivace účtu uživatelem z emailu uživatele. Tato aktivace je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.9. Změna tarifu v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny tarifu je přijetím tohoto návrhu.

1.10. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu či všem účtům.

1.11. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést ihned po registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.5. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.6. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu elektronicky na email info@osvcsystem.cz, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3.3. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije loga, ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

3.6. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.fakturoid.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.7. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.8. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Cena je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese www.osvcsystem.cz/cenik.

4.2. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné.

4.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.4. Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 7 kalendářních dnů, a to do doby její úhrady.

4.5. Pokud je účet zablokovaný déle než měsíc, má poskytovatel právo přerušit automatické procesy např. vystavování a odesílání pravidelných faktur a upomínek daného účtu.

4.6. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 měsíce. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

5. Podpora, záruka, reklamace

5.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze vyplněním kontaktního formuláře s názvem Podpora v administraci svého účtu.

5.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu na info@osvcsystem.cz.

6. Ochrana osobních dat

6.1. Poskytovatel a uživatel spolu uzavřeli smlouvu o poskytnutí Licence k užívání Aplikace OSVČ systém. V rámci tohoto právního vztahu bude poskytovatel zpracovávat osobní údaje uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v postavení správce.

6.2. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Za tímto úcelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány uživatelovy identifikacní a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V prípadě, že uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto úcelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

6.3. Marketingovým využitím údajů se rozumí využití kontaktních údajů uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již uživateli poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, príjmení a adresa za úcelem nabízení svých služeb. Výše uvedené osobní údaje poskytuje uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.

6.4. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez souhlasu uživatele jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.

7. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

7.1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky.

7.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

7.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Ostravě.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 1. 1. 2017.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Souhlasím